Baker Lake, Ektar 100

Baker Lake, Ektar 100

 Diablo Lake, Ektar 100

Diablo Lake, Ektar 100

 Bellingham, WA - Portra 800

Bellingham, WA - Portra 800

 millie, TMAX 400

millie, TMAX 400

 Bellingham, WA - Portra 400

Bellingham, WA - Portra 400

 millie, Portra 800

millie, Portra 800

 Baker Lake Dam, Ektar 100

Baker Lake Dam, Ektar 100

 millie, Portra 400

millie, Portra 400

 Galen, Ektar 100

Galen, Ektar 100

 North Cascades National Park, Ektar 100

North Cascades National Park, Ektar 100

 millie , Ektar 100

millie , Ektar 100

 North Cascades National Park, Ektar 100

North Cascades National Park, Ektar 100

 Bellingham, WA - Fuji Natura 1600

Bellingham, WA - Fuji Natura 1600

 Portland, OR - Fuji Natura 1600

Portland, OR - Fuji Natura 1600

 Cape Kiwanda, OR - Fuji Natura 1600

Cape Kiwanda, OR - Fuji Natura 1600

64690014.jpg
 Lan Su Chinese garden - Fuji Natura 1600

Lan Su Chinese garden - Fuji Natura 1600

 Bellingham, WA - Fuji Natura 1600

Bellingham, WA - Fuji Natura 1600