Baker Lake, Ektar 100

Baker Lake, Ektar 100

Diablo Lake, Ektar 100

Diablo Lake, Ektar 100

Bellingham, WA - Portra 800

Bellingham, WA - Portra 800

millie, TMAX 400

millie, TMAX 400

Bellingham, WA - Portra 400

Bellingham, WA - Portra 400

millie, Portra 800

millie, Portra 800

Baker Lake Dam, Ektar 100

Baker Lake Dam, Ektar 100

millie, Portra 400

millie, Portra 400

Galen, Ektar 100

Galen, Ektar 100

North Cascades National Park, Ektar 100

North Cascades National Park, Ektar 100

millie , Ektar 100

millie , Ektar 100

North Cascades National Park, Ektar 100

North Cascades National Park, Ektar 100

Bellingham, WA - Fuji Natura 1600

Bellingham, WA - Fuji Natura 1600

Portland, OR - Fuji Natura 1600

Portland, OR - Fuji Natura 1600

Cape Kiwanda, OR - Fuji Natura 1600

Cape Kiwanda, OR - Fuji Natura 1600

64690014.jpg
Lan Su Chinese garden - Fuji Natura 1600

Lan Su Chinese garden - Fuji Natura 1600

Bellingham, WA - Fuji Natura 1600

Bellingham, WA - Fuji Natura 1600